Skip to content ↓

Kredyty studenckie

Informacje o kredytach studenckich

Szczegółowe informacje dotyczące kredytów studenckich znajdziesz na stronie internetowej MSWiN:
Kredyty studenckie - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Osoby uprawnione do otrzymania kredytu

 • student, który nie ukończył 30 roku życia,
 • doktorant, który nie ukończył 35 roku życia.

Składanie wniosków o kredyt

O kredyt można ubiegać się przez cały rok.

Wnioski są rozpatrywane w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku.

Wniosek o udzielenie kredytu można składać w formie papierowej lub za pośrednictwem systemu teleinformatycznego
w następujących instytucjach:

 • PKO Bank Polski S.A.,
 • Bank PEKAO S.A.,
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi),
 • SGB-Bank S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).

Do wniosku o udzielenie kredytu dołącza się:

 • oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie członków rodziny wnioskodawcy za poprzedni rok,
 • zaświadczenie szkoły wyższej potwierdzające, że wnioskodawca jest studentem, doktorantem albo dokument potwierdzający udział w rekrutacji na studia albo do szkoły doktorskiej,
 • dokumenty wymagane przez instytucję kredytującą dla celów oceny zdolności kredytowej i zabezpieczenia spłat kredytu.

We wniosku należy wskazać jedną z dostępnych kwot kredytu. 
Miesięczna transza kredytu studenckiego może wynosić 400, 600, 800 lub 1 000 zł.

Kryterium dochodowe

Na podstawie § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie kredytów studenckich (Dz. U. poz. 2468) Minister Edukacji i Nauki ustalił, że wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie wnioskodawcy uprawniająca do otrzymania kredytu studenckiego w roku akademickim 2023/2024 wynosi 3.500 zł.

Okres i warunki wypłacania kredytu

Kredyt studencki może być wypłacany studentom przez okres 6 lat, a w przypadku doktorantów – przez okres 4 lat. Transze kredytu wypłacane są przez okres 10 miesięcy w roku akademickim.

Poręczenia spłaty kredytu

W przypadku braku możliwości sprostania wymogom banków w zakresie zabezpieczenia spłaty kredytu, przy ubieganiu się
o kredyt student może się starać o poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego oraz o poręczenie Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa.
Szczegółowych informacji na temat ww. poręczeń udzielają wszystkie instytucje kredytujące.

Okres i warunki spłaty kredytu

Spłata kredytu studenckiego jest dokonywana w równych miesięcznych ratach i rozpoczyna się po upływie 2 lat od ukończenia studiów. Liczba rat stanowi dwukrotność liczby wypłaconych transz kredytu studenckiego.

W okresie pobierania transz kredytu oraz w trakcie okresu karencji odsetki od kredytu są spłacane w całości przez budżet państwa.

W okresie spłaty rat kredytu wysokość oprocentowania spłacanego przez kredytobiorcę wynosi 0,5 stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego.

Zmniejszenie raty spłaty kredytu i zawieszenie spłaty

Wysokość miesięcznej raty może być zmniejszona do 20% średniego miesięcznego dochodu kredytobiorcy. Na wniosek kredytobiorcy w przypadku trudnej sytuacji życiowej spłata kredytu studenckiego wraz z odsetkami może być zawieszona na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Umorzenie spłaty kredytu

Na wniosek kredytobiorcy kredyt studencki może zostać umorzony przez instytucję kredytującą:

 • w 50% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia albo kształcenie w szkole doktorskiej w grupie do 1%,
 • w 35% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia albo kształcenie w szkole doktorskiej w grupie od 1,01% do 5%,
 • w 20% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia albo kształcenie w szkole doktorskiej w grupie od 5,01% do 10%,

– najlepszych absolwentów studiów pierwszego stopnia albo studiów drugiego stopnia, albo jednolitych studiów magisterskich, albo szkół doktorskich, w danym roku akademickim.

O umorzenie kredytu studenckiego moga ubiegać się absolwenci studiów, którzy złożyli na studiach pierwszego stopnia - projekt dyplomowy, a na studiach drugiego stopnia - pracę dyplomową nie później, niż w terminie:
- do końca lutego - w przypadku studiów kończących się w semestrze zimowym;
- do końca września - w przypadku studiów kończcących się się w semestrze letnim
w roku, w którym przypada ostatni rok programowy studiów.

Przy sporządzaniu list rankingowych nie są brane pod uwagę osoby, które w toku studiów powtarzały semestr lub rok, lub zostały skreślone z listy studentów z powodu niezłożenia w terminie pracy dyplomowej, lub otrzymały zgodę na wydłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej.

Wniosek w tej sprawie należy złożyć w instytucji kredytującej wraz z zaświadczeniem potwierdzającym znalezienie się kredytobiorcy w określonej grupie najlepszych absolwentów odpowiednio studiów albo szkół doktorskich.

Kredyt może być również umorzony częściowo lub w całości w przypadku szczególnie trudnej sytuacji życiowej kredytobiorcy lub trwałej utraty przez kredytobiorcę zdolności do spłaty zobowiązań. Umorzeń dokonuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego na wniosek kredytobiorcy.

Zaświadczenie o ukończeniu studiów w grupie najlepszych absolwentów

W celu wydania zaświadczenia o ukończeniu studiów w grupie najlepszych absolwentów prosimy o przesłanie zgłoszenia
w formie elektronicznej na adres kupis@agh.edu.pl.

Formularz zgłoszenia do pobrania

2022/2023 Lista rankingowa studiów I stopnia
2022/2023 Lista rankingowa studiów II stopnia

Kontakt

budynek C-7
pokój 112b


dss@agh.edu.pl

poniedziałek - czwartek
7:30 - 15:30
piątek
7:30 - 14:30

mgr inż. Katarzyna Kupis
617-35-32
kupis@agh.edu.pl

Stopka