Skip to content ↓

Ochrona danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz. U. UE . L. 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.], zwanego dalej RODO, informuję że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków;

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych dostępne są w sekcji „Kontakt” na stronie internetowej www.agh.edu.pl/uczelnia/kontakt/, e-mail: iodo@agh.edu.pl, tel.: 12 617 5325;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu realizacji procesu kształcenia na studiach, świadczeń pomocy materialnej, otrzymywania informacji drogą elektroniczną, w tym także w zakresie czynności administracyjnych, organizacyjnych, naukowo-dydaktycznych i socjalnych - na podstawie obowiązujących przepisów prawa - art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.);
2) rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1861);
3) rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz. U. poz. 279) w zw. z ustawą z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669);
4) rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie ogólnopolskiego wykazu studentów i ogólnopolskiego wykazu doktorantów (Dz. U. poz. 1301 z późn. zm.) w zw. z ustawą z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669);

4. W przypadku podania przez Panią/Pana informacji o stanie zdrowia, w tym informacji o niepełnosprawności dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w celu stworzenia warunków do pełnego udziału w procesie rekrutacji i kształcenia;

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa; odbiorcami Pana/Pani danych będą również uczelnie partnerskie, na których będzie Pan/Pani chciał/a odbywać zajęcia (uczelnie w kraju bądź za granicą, np. w ramach programu Erasmus+, Most, Mostech);

6. Pani/Pana wizerunek będzie przechowywany w systemie informatycznym w celu sporządzenia, personalizacji i wydania elektronicznej legitymacji studenckiej, a także w systemie przeznaczonym do obsługi procesu dydaktycznego w Uczelni;

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres odbywania studiów, a po jego zakończeniu będą archiwizowane przez 50 lat;

8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, prawo ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach i na warunkach określonych w RODO;

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane państwom trzecim, jednakże mogą być one przekazane uczelniom partnerskim, o których mowa w pkt. 5;

12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa, o których mowa w ust. 3 jest wymogiem niezbędnym do realizacji procesu kształcenia i nie wymaga odrębnej zgody, natomiast podanie danych osobowych w celach, o których mowa w ust. 4 jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana zgody;

13. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach, o których mowa w ust. 4, można dokonać przesyłając poprzez e-mail kopię elektroniczną własnoręcznie podpisanego dokumentu zawierającego oświadczenie w tej sprawie na adres właściwego dziekanatu. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

budynek C-7
pokój 112b

 

dss@agh.edu.pl

poniedziałek - czwartek
7:30 - 15:30
piątek
7:30 - 14:30

Dorota Mizerska
617-34-47
dorotami@agh.edu.pl

Stopka