Skip to content ↓

Stypendium ministra

Stypendium ministra w roku akademickim 2023/2024

W terminie od 1 do 25 października 2023 r. rektorzy uczelni mogą składać wnioski o przyznanie stypendium dla studentów wykazujących się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami, lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi.

Szczegółowe informacje dotyczące stypendiów ministra w roku akademickim 2023/2024 
Informacja na temat stypendiów Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2023/2024 (konkurs SST04) - Ministerstwo Edukacji i Nauki - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Podstawa prawna

 

Warunki otrzymania stypendium

Stypendium ministra może otrzymać student wykazujący się:
- znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami lub
- znaczącymi osiągnięciami sportowymi.

Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku.
Stypendium ministra przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich.

Stypendium nie przysługuje studentowi:

Jeżeli posiada status studenta powyżej 12 semestrów, z tym że na studiach pierwszego stopnia okres posiadania statusu studenta nie może przekroczyć 9 semestrów, a na studiach drugiego stopnia 7 semestrów,
Jeżeli posiada tytuł zawodowy:
- magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
- licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Rodzaje znaczących osiągnięć studenta

Za znaczące osiągnięcia naukowe studenta uważa się:
- autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej lub rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo ujęte w wykazie wydawnictw sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Publikacje w wydawnictwach spoza wykazu nie stanowią znaczących osiągnięć i nie mogą być wykazywane we wniosku. Aktualny wykaz wydawnictw znajduje się na stronie BIP MEiN.
- autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie tych czasopism i materiałów sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy. Publikacje w czasopismach lub w materiałach z konferencji spoza wykazu nie stanowią znaczących osiągnięć i nie mogą być wykazywane we wniosku. Aktualny wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji znajduje się na stronie BIP MEiN.
- znaczący udział w projekcie badawczym o wysokim poziomie innowacyjności, realizowanym przez uczelnię, w której student odbywa lub odbywał kształcenie, w tym udział w projekcie badawczym finansowanym w ramach konkursu ogólnopolskiego lub międzynarodowego,
- samodzielne wygłoszenie referatu naukowego dotyczącego badań naukowych o wysokim poziomie innowacyjności, którego student jest autorem lub współautorem, na ogólnopolskiej lub międzynarodowej konferencji naukowej o wysokim prestiżu zorganizowanej przez podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, zagraniczną uczelnię lub zagraniczną instytucję naukową,
- uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym, w którym uczestniczyli studenci uczelni co najmniej z pięciu państw, z wyłączeniem konkursów organizowanych w ramach międzynarodowych konferencji naukowych.

Za znaczące osiągnięcia artystyczne studenta uważa się:
- autorstwo lub wykonanie utworu muzycznego lub innej formy muzycznej zaprezentowanych na przeglądzie, festiwalu lub koncercie o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu,
- autorstwo lub znaczący wkład autorski utworów muzycznych nagranych na płycie wydanej przez firmę producencką o wysokim prestiżu,
- znaczący udział w powstaniu utworu audiowizualnego, w tym filmowego, zaprezentowanego na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu kinowym lub telewizyjnym, w tym reżyseria, montaż, autorstwo scenografii lub zdjęć, odegranie pierwszo- lub drugoplanowej roli,
- znaczący udział w powstaniu spektaklu teatralnego, operowego, operetkowego, baletowego lub musicalowego, zaprezentowanego na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu scenicznym lub telewizyjnym, w tym reżyseria, autorstwo scenografii, odegranie pierwszo- lub drugoplanowej roli,
- autorstwo formy choreograficznej zaprezentowanej na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu scenicznym lub telewizyjnym,
- autorstwo dzieła plastycznego lub architektonicznego zaprezentowanego na zbiorowej wystawie zorganizowanej przez instytucję kultury o wysokim prestiżu lub w przestrzeni publicznej,
- indywidualną autorską wystawę plastyczną zorganizowaną przez instytucję kultury o wysokim prestiżu,
- uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie, na przeglądzie lub festiwalu muzycznym, teatralnym, filmowym, plastycznym lub architektonicznym o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym.

Za znaczące osiągnięcia sportowe studenta uważa się zajęcie w:
- sportach olimpijskich, paraolimpijskich lub objętych programem igrzysk głuchych, w rywalizacji indywidualnej albo drużynowej, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669), co najmniej:
   - szesnastego miejsca w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich lub igrzyskach głuchych,
   - ósmego miejsca w mistrzostwach świata,
   - szóstego miejsca w mistrzostwach Europy,
   - trzeciego miejsca w młodzieżowych mistrzostwach świata lub Europy,
   - pierwszego miejsca w mistrzostwach Polski rozgrywanych w kategorii seniora,
   - miejsca, o którym mowa w lit. b–e, w zawodach organizowanych dla osób niepełnosprawnych;
- rywalizacji indywidualnej albo drużynowej w sportach, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, co najmniej trzeciego miejsca w:
   - uniwersjadzie,
   - akademickich mistrzostwach świata,
   - akademickich mistrzostwach Europy,
   - Europejskich Igrzyskach Studentów.

Sposób udokumentowania znaczących osiągnięć

Osiągnięcia są dokumentowane w postaci pisemnej, w formie:

 • w przypadku osiągnięć naukowych:
  - stron monografii naukowej lub czasopisma naukowego, zawierających imiona i nazwisko autora albo imiona i nazwiska autorów, tytuł monografii naukowej lub artykułu naukowego, nazwę wydawnictwa, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania, wstęp do monografii, spis treści monografii, ISBN, eISBN, ISSN, eISSN, ISMN lub DOI,
  - oświadczenia  studenta o procentowym wkładzie autorskim w monografię naukową, rozdział w monografii naukowej albo artykuł naukowy, wraz z opisem tego wkładu - w przypadku współautorstwa,
  - oświadczenia kierownika projektu badawczego zawierającego informacje o numerze, źródle finansowania, okresie trwania i celu projektu, roli pełnionej przez studenta w projekcie i zakresie realizowanych przez niego zadań oraz o efektach projektu,
  -certyfikatu lub dyplomu wydanego przez organizatora konferencji naukowej potwierdzającego wygłoszenie referatu naukowego przez studenta,
  - programu konferencji naukowej lub materiału pokonferencyjnego, zawierającego tytułu referatów naukowych oraz imiona i nazwiska prelegentów,
  - oświadczenia studenta o autorstwie lub współautorstwie referatu naukowego i jego samodzielnym wygłoszeniu na konferencji naukowej,
  - dyplomu lub innego dokumentu potwierdzającego uzyskanie nagrody w konkursie, a w przypadku nagrody zespołowej również oświadczenia kierownika zespołu albo oświadczeń członków zespołu o procentowym udziale studenta w powstaniu osiągnięcia,
  - regulaminu konkursu,
  - informacji organizatora o wynikach konkursu zawierającej imiona i nazwiska laureatów, a w przypadku nagród zespołowych - nazwy zespołów;

 • w przypadku osiągnięć artystycznych:
  - oświadczenia:
  studenta o autorstwie lub wykonaniu utworu muzycznego lub innej formy muzycznej,
  studenta o autorstwie utworu lub utworów muzycznych lub wkładzie autorskim w ich powstanie wraz z opisem tego wkładu w przypadku współautorstwa,
  twórcy utworu audiowizualnego o udziale studenta w jego powstaniu,
  twórcy spektaklu o udziale studenta w jego powstaniu, studenta o autorstwie formy lub dzieła,
  organizatora wystawy o indywidualnym autorskim charakterze wystawy,
  - dokumentacji wizualnej dzieła lub wystawy,
  - dyplomu lub innego dokumentu potwierdzającego uzyskanie nagrody w konkursie, a w przypadku nagrody zespołowej - również oświadczenia kierownika zespołu albo oświadczeń członków zespołu o procentowym udziale studenta w powstaniu osiągnięcia,
  - regulaminu konkursu,
  - informacji organizatora konkursu o wynikach konkursu zawierającej imiona i nazwiska laureatów, a w przypadku nagród zespołowych - nazwy zespołów;

 • w przypadku osiągnięć sportowych – oświadczenia właściwego polskiego związku sportowego albo Akademickiego Związku Sportowego o uzyskanym przez studenta wyniku sportowym.

Okres, z którego mogą być podawane osiągnięcia we wniosku

We wniosku należy wskazać wyłącznie osiągnięcia uzyskane w okresie studiów od dnia:
- rozpoczęcia studiów – w przypadku studenta studiów pierwszego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich,
- rozpoczęcia studiów pierwszego stopnia poprzedzających studia drugiego stopnia – w przypadku studenta studiów drugiego stopnia,
- 1 października roku akademickiego, w którym studentowi przyznano ostatnie stypendium ministra do dnia 30 września 2023 r.

Uwaga!
We wniosku nie należy wykazywać osiągnięć uzyskanych w okresie urlopów od zajęć lub innych przerw udzielonych zgodnie z regulaminem studiów.

Tryb składania wniosku o stypendium

Wnioskodawcą jest wyłącznie Rektor uczelni.

Tryb przedstawiania przez studentów swoich kandydatur określa uczelnia (tryb ten nie jest określony w rozporządzeniu). Tryb składania kandydatury do otrzymania stypendium Ministra jest opisany w §31 Regulaminu świadczeń dla studentów AGH. Wzór wniosku kandydatury jest załącznikiem nr 8 do powyższego Regulaminu.

O przedstawieniu Ministrowi wniosku o przyznanie studentowi stypendium decyduje Rektor uczelni. Rektor może nie przesłać wniosku, który nie spełnia warunków formalnych (patrz pkt 2.2 oraz pkt 8.2 niniejszej informacji) lub nie zawiera żadnego ze znaczących osiągnięć wymienionych w rozporządzeniu.

Uwaga! 
Nie będą rozpatrywane wnioski złożone indywidualnie przez studentów.

Sposób postępowania przy  składaniu wniosków o przyznanie stypendium ministra  w roku akademickim 2023/2024 ​- na podstawie § 31 Regulaminu świadczeń oraz instrukcji do wypełniana wniosków znajdującej się na stronie MEiN.

 1. Student składa na Wydziale kandydaturę (do 4 października) - osiągnięcia, dokumenty,  potwierdzające osiągnięcia.​

 2. Kandydatura jest przedstawiona Prodziekanowi Wydziału.

 3. Pozytywnie zaopiniowane kandydatury - przetworzenie do wersji elektronicznej.​

 4. Negatywnie zaopiniowane kandydatury - informacja dla studenta.

 5. Przetwarzanie wniosku do wersji elektronicznej:​

  • Koordynator na Wydziale tworzy dla studenta wniosek i dostęp do systemu,

  • Student wypełnia wniosek w części C i informuje koordynatora o zakończeniu edycji wniosku,​

  • Koordynator z Wydziału sprawdza wniosek i informuje koordynatora DSS o zakończeniu edycji wniosku, po czym przesyła kandydaturę studenta (do 18 października) wraz z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia oraz wykaz kandydatur złożonych na wydziale rekomendowanych Rektorowi do złożenia wniosku do koordynatora DSS

  • Koordynator DSS przedkłada wnioski do podpisu Rektora. ​

 6. Rektor wysyła wnioski do Ministerstwa.

Wzór zgłoszenia kandydatury

Wzór wniosku o przyznanie stypendium ministra

Termin składania wniosku

Wniosek o przyznanie stypendium Rektor składa do ministra do 25 października 2023 r. (do godziny 23:59). Wnioski należy składać za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Usług dla Nauki Obsługa Strumienia Finansowania. Możliwość składania wniosków zostanie udostępniona w dniu 1 października 2023 r.

Tryb przyznawania stypendium

 • Ocena wniosków:
  Wnioski o przyznanie stypendiów spełniające wymagania formalne podlegają ocenie merytorycznej, za pomocą metody punktowej. Na podstawie wyników oceny sporządza się listy rankingowe wniosków o przyznanie stypendiów według liczby przyznanych punktów.
 • Kryterium formalne:
  Stypendium na rok akademicki (2023/2024) może zostać przyznane studentowi, który:
  - w poprzednim roku akademickim (2022/2023) zaliczył rok studiów oraz
  - uzyskał wpis na kolejny rok studiów w danym roku akademickim (2023/2024).

Ww. wymogów nie stosuje się do studenta, który w roku złożenia wniosku o przyznanie stypendium (2023) został przyjęty na studia drugiego stopnia.
Ww. wyjątek dotyczy wyłącznie studentów studiów drugiego stopnia. Osoba przyjęta na I rok jednolitych studiów magisterskich nie może ubiegać się o stypendium na I roku tych studiów.

 • Kryteria oceny merytorycznej:
  Przy ocenie merytorycznej wniosków o przyznanie stypendiów dla studentów uwzględnia się następujące kryteria:
 1. w przypadku osiągnięć naukowych dotyczących:
  a. monografii naukowej albo artykułu naukowego: rodzaj i formę, procentowy wkład autorski, status i prestiż wydawcy, liczbę punktów w wykazie wydawnictw lub w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, innowacyjność tematyki badań naukowych, których dotyczy monografia naukowa albo artykuł naukowy,
  b. projektu badawczego: pełnioną rolę, okres uczestnictwa, liczbę referatów naukowych, monografii naukowych, rozdziałów w monografii naukowej lub artykułów naukowych, zastosowań praktycznych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych lub wdrożeń wyników działalności naukowej, będących wynikiem udziału w projekcie, prestiż konkursu, w ramach którego jest finansowany projekt, innowacyjność i znaczenie projektu dla rozwoju danej dziedziny nauki,
  c. konferencji naukowej: prestiż i zasięg, liczbę reprezentowanych uczelni, liczbę prelegentów posiadających co najmniej stopień doktora, innowacyjność badań naukowych będących tematyką referatu naukowego, status organizatora,
  d. konkursu: prestiż, uzyskane miejsce, procentowy udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową, liczbę uczestników, w tym liczbę zespołów, liczbę reprezentowanych uczelni i państw, status organizatora;

 2. w przypadku osiągnięć artystycznych dotyczących:
  a. dzieła artystycznego: rodzaj i formę, procentowy wkład w jego wykonanie lub autorstwo, status i prestiż wydawcy lub organizatora prezentacji, nowatorstwo, pełnioną rolę w wykonaniu lub prezentacji, okres trwania prezentacji,
  b. konkursu: prestiż, uzyskane miejsce, procentowy udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową, liczbę uczestników, w tym liczbę zespołów, liczbę reprezentowanych państw, status organizatora;

 3. w przypadku osiągnięć sportowych: miejsce uzyskane w zawodach, rangę zawodów, rodzaj rywalizacji, kategorię wiekową, udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę drużynową, obecność dyscypliny sportowej na najbliższych igrzyskach olimpijskich.

Termin rozpatrzenia wniosków oraz decyzje w sprawie stypendium

Wnioski o stypendium na rok akademicki 2023/2024 są rozpatrywane w terminie do dnia 31 marca 2024 r.

Podstawą przyznania stypendium jest lista rankingowa wniosków uszeregowana według liczby przyznanych punktów.

Minister może przyznać maksymalnie 840 stypendiów.

Stypendium zostanie przyznane osobom najwyżej ulokowanym na ww. liście rankingowej.

Po rozpatrzeniu wniosków przez Ministra, do wnioskodawców oraz studentów zostaną przesłane decyzje administracyjne w sprawie przyznania albo odmowy przyznania stypendium.

Wysokość i sposób wypłacania stypendium

Stypendium jest przyznawane na rok akademicki. Maksymalna wysokość stypendium wynosi 17 000 zł. Wysokość stypendium zostanie ustalona w decyzji w sprawie przyznania stypendium.

Stypendium wypłaca studentowi uczelnia ze środków finansowych przekazanych na ten cel przez Ministra.

Stypendium wypłaca się jednorazowo, w terminie 14 dni od dnia zaksięgowania środków na rachunku bankowym uczelni – na wskazany przez studenta rachunek bankowy albo rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo w gotówce.

Kontakt

budynek C-7
pokój 112b

 

dss@agh.edu.pl

poniedziałek - czwartek
7:30 - 15:30
piątek
7:30 - 14:30

Dorota Mizerska
617-34-47
dorotami@agh.edu.pl

Stopka