Skip to content ↓

Stypendium rektora

Stypendium rektora w roku akademickim 2023/2024 - semestr letni

Aplikowanie o stypendium rektora na semestr letni roku akademickiego 2023/2024 dla studentów rozpoczynających pierwszy semestr studiów drugiego stopnia zostanie uruchomione w systemie USOSweb w dniu 26 lutego 2024 r. 
Wniosek należy wygenerować w USOS i złożyć w odpowiedniej jednostce Uczelni do 18 marca 2024 r.

W przypadku studentów studiów II stopnia rozpoczynających się w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024, punktowana jest średnia ocen uzyskana w ostatnim roku nauki na studiach I stopnia. Jeżeli ostatni rok studiów I stopnia trwa jeden semestr, bierze się pod uwagę średnią ocen uzyskaną w tym semestrze. Wniosek należy wypełnić w USOSweb, a następnie złożyć w formie papierowej w odpowiedniej jednostce Uczelni.

Student, który w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024 rozpoczyna studia II stopnia w AGH, może otrzymać stypendium rektora z uwzględnieniem osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych tylko, jeżeli ubiegał się o to stypendium na podstawie tych samych osiągnięć na ostatnim semestrze studiów I stopnia w AGH w roku akademickim 2023/2024. W takiej sytuacji przyznana liczba punktów za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe nie ulega zmianie. W tym przypadku, do wniosku należy wprowadzić te same osiągnięcia, co w semestrze zimowym – nie ma konieczności ponownego dołączania dokumentów potwierdzających te osiągnięcia. Wniosek należy wypełnić w USOSweb, a następnie złożyć w formie papierowej w odpowiedniej jednostce Uczelni.

Uwaga!
Studenci Wydziałów ILiGZ, EAIiIB, IEiT, Informatyki, Odlewnictwa i Zarządzania wnioski o przyznanie stypendium składają w budynku C-7 p. 112a lub do skrzynki DSS znajdującej się na parterze budynku C-7. Studenci pozostałych Wydziałów wnioski o stypendium rektora składają w Dziekanatach.

Liczba możliwych do przyznania stypendiów rektora na I roku studiów II stopnia rozpoczynających się w semestrze letnim zostanie ustalona w terminie do 22 marca 2023.

Wnioski o przyznanie stypendium rektora zostaną rozpatrzone nie później, niż do 5 kwietnia 2023.
Stypendia rektora zostaną wypłacone do 24 kwietnia 2024 r.

Stypendia rektora w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024 przyznawane są w oparciu o listę rankingową ustaloną na podstawie sumy punktów uzyskanych za średnią ocen oraz punktów za każde uznane osiągnięcie naukowe, artystyczne lub sportowe. Szczegółowe zasady oraz  punktacja znajduje się w § 26-31 Regulaminu świadczeń dla studentów AGH.

Informacje ogólne

1. Kto może ubiegać się o stypendium?

 •  Studenci przyjęci na I rok studiów I stopnia w roku akademickim 2023/2024
  Stypendium rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego,
  który jest:
  - laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego,
  o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
  - medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie,
  o którym mowa w przepisach o sporcie.

Każdy student pierwszego roku spełniający warunek z pkt. 1 lub 2 jest uprawniony do otrzymania stypendium rektora.
Stypendium to można otrzymać tylko z jednego tytułu.
Decyzję o przyznaniu i wysokości stypendium podejmuje Rektor.

Wykaz olimpiad przedmiotowych uprawniających do otrzymania stypendium

Wykaz olimpiad tematycznych uprawniających do otrzymania stypendium

Wykaz polskich związków sportowych - organizatorów zawodów sportowych o tytuł Mistrza Polski

 • Studenci AGH

Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student AGH co najmniej II roku studiów I stopnia,
który w minionym roku akademickim:

- uzyskał średnią ocen co najmniej 4,00
    i/ lub
- posiadał osiągnięcia naukowe
    i/lub
- posiadał osiągnięcia artystyczne
    i/lub
- osiągnął wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
oraz posiada wszystkie zaliczenia i egzaminy z przedmiotów objętych programem studiów.

Wniosek należy wygenerować w USOSweb i wydrukować (dwustronnie)!
Załączniki do wniosku należy ponumerować zgodnie z kolejnością wskazaną we wniosku.
Dopuszcza się złożenie kopii dokumentów potwierdzających osiągnięcia.
Osiągnięcia wykazane we wniosku uzyskane w zawodach, których organizatorem jest AZS nie wymagają dołączania załączników potwierdzających uzyskanie punktowanego miejsca na zawodach.

2. Stypendium rektora nie może otrzymać:

 • Student, który posiada deficyt punktów ECTS.
 • Student, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego. Nie może zatem otrzymać stypendium Rektora osoba, która ukończyła już jeden kierunek studiów z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym, a także student, który po ukończeniu studiów pierwszego stopnia rozpoczął naukę na kolejnych studiach pierwszego stopnia.
 • Student, którego łączny okres studiowania przekroczył 12 semestrów (zgodnie z art. 93 ust. 4-8 Ustawy).

Ważne!

1. Świadczenia, o których mowa w art. 86 Ustawy - w tym stypendium rektora - przysługują na studiach pierwszego i drugiego stopnia, jednak nie dłużej niż przez okres 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z tym zastrzeżeniem, że w ramach tego okresu świadczenia przysługują:
- na studiach pierwszego stopnia - nie dłużej niż przez 9 semestrów,
- na studiach 2 stopnia -  nie dłużej niż przez 7 semestrów.
Przepisy te stosuje się również do osób studiujących lub posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.
2. W przypadku studiowania przez studenta więcej niż jednego kierunku studiów i posiadania średniej ocen odpowiedniej do otrzymania stypendium rektora dla najlepszych studentów na więcej niż jednym kierunku, stypendium to można pobierać tylko na jednym z nich, wskazanym przez studenta.
3. Zmiana kierunku studiów w trakcie studiów, w przypadku uzyskania odpowiednio wysokiej średniej ocen, daje możliwość ubiegania się o stypendium rektora dla najlepszych studentów na nowym kierunku.
4. W przypadku posiadania przez studenta uprawnień do otrzymywania stypendium rektora dla najlepszych studentów z tytułu więcej niż jednego osiągnięcia wszystkie osiągnięcia należy wskazać na jednym wniosku.
5. Ze względu na konkursowy charakter przyznawania stypendium rektora student, który złoży wniosek  po wyznaczonym terminie otrzyma decyzję odmawiającą przyznania stypendium, niezależnie od przyczyny niedotrzymania terminu.
6. Przebywanie na urlopie przez studenta, który otrzymał stypendium rektora dla najlepszych studentów, nie powoduje utraty uprawnień do jego otrzymywania.
7. Student może równocześnie otrzymywać stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra.

Kontakt

budynek C-7
pokój 112b


dss@agh.edu.pl

poniedziałek - czwartek
7:30 - 15:30
piątek
7:30 - 14:30

mgr inż. Katarzyna Kupis
617-35-32
kupis@agh.edu.pl

mgr Urszula Kozaczuk
617-33-62
kozaczuk@agh.edu.pl

Dorota Mizerska
617-34-47
dorotami@agh.edu.pl

 

Pracownicy Dziekanatów Wydziałów

Stopka