Skip to content ↓

Rejestracja

 1. Studenci informują Prorektora ds. Studenckich  w terminie do 14 dni od dnia podjęcia uchwały o założeniu koła/organizacji studenckiej.
 2. Pisemną informację składa się w Działu Spraw Studenckich (DSS) – budynek C-1 pokój 111.
 3. Do informacji dołącza się następujące dokumenty:
  • protokół z zebrania założycielskiego wraz z podjętymi uchwałami, tj. o powołaniu organizacji studenckiej/koła naukowego, o wyborze zarządu, o zatwierdzeniu regulaminu, itp.,
  • regulamin (przykładowe wzory regulaminów znajdują się na stronie DSS),
  • pisemną zgodę Dziekana na funkcjonowanie w ramach Wydziału,
  • informację o osobie opiekuna naukowego wraz z jego pisemną zgodą na pełnienie tej funkcji,
  • imienną listę członków,
  • dane kontaktowe przedstawiciela koła/organizacji (tel. kom., adres e-mail).
 4. DSS ocenia kompletność złożonych dokumentów, a Regulamin przekazuje do akceptacji Zespołu Radców Prawnych (ZRP)
 5. Po uzyskaniu pozytywnej opinii ZRP, koło/organizacja podlega wpisowi do ewidencji, którą prowadzi DSS.
  • Dziekana Wydziału,
  • Pełnomocnika ds. Kół Naukowych danego obszaru (Zielony/Czarny/Czerwony),
  • URSS lub URSD.

Uwaga! 
W informacji tej, zawarta jest decyzja Prorektora ds. Studenckich o przyporządkowaniu koła do odpowiedniego Pełnomocnika.

Po wpisaniu do ewidencji, koło/organizacja zakłada konto mailowe w domenie AGH.

 

Przykładowe wzory Regulaminów do pobrania:

Kontakt

budynek C-1
pokój 111


dss@agh.edu.pl

poniedziałek – czwartek
7:30 – 15:30
piątek
7:30 – 14:30

mgr inż. Małgorzata Kustra
617-32-66
mkustra@agh.edu.pl

mgr Ewelina Wywrot
617-32-66
ewywrot@agh.edu.pl

Stopka