Skip to content ↓

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2023/2024

Uwaga!
Wnioski o stypendium dla osób niepełnosprawnych na semestr letni roku akademickiego 2023/2024 należy składać w odpowiedniej jednostce Uczelni do 4 marca 2024.
W przypadku studentów, którzy pobierali powyższe świadczenie nie ma konieczności dołączania do wniosku orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Kto może otrzymywać stypendium dla osób niepełnosprawnych? 

Stypednium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student legitymujący się orzeczeniem właściwego organu o stopniu niepełnosprawności posiadający wpis na semestr lub przebywający na urlopie, lub powtarzający semestr.Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych jest zależna od stopnia niepełnosprawności i w roku akademickim 2023/2024  wynosi:

 • 1 200 zł/m-c dla osób ze znacznym (Z) stopniem niepełnosprawności,
 • 1 000 zł/m-c dla osób z umiarkowanym (U) stopniem niepełnosprawności,
 • 800 zł/m-c dla osób z lekkim (L) stopniem niepełnosprawności.

Jak ubiegać się o stypendium dla osób niepełnosprawnych?

Wniosek należy wypełnić w systemie USOSweb, a następnie wydrukować, podpisać i złożyć w dziekanacie macierzystego wydziału wraz dokumentem stwierdzającym niepełnosprawność.
Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności  jest równoważne z orzeczeniem:

 • o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
 • o niezdolności do samodzielnej egzystencji w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • stwierdzającym stałą lub długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji albo trwałą lub okresową całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, w celu uzyskania świadczeń określonych w tych przepisach,
 • o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
 • o niepełnosprawności.

Orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności  jest równoważne z orzeczeniem:

 • o całkowitej niezdolności do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
 • o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

Orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności  jest równoważne z orzeczeniem:

 • o częściowej niezdolności do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, stwierdzającym stałą lub długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, jeśli danej osobie nie przysługuje prawo do świadczeń określonych w tych przepisach,
 • o zaliczeniu do III grupy inwalidów.

Na jak długo jest przyznawane stypendium?

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na semestr, od miesiąca złożenia wniosku. W roku akademickim może być wypłacane maksymalnie przez 10 miesięcy.

Uwaga! 
Student ubiegający się o uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności w trakcie roku akademickiego powinien w dziekanacie macierzystego wydziału złożyć wniosek o przyznanie stypendium, który zostanie rozpatrzony po dostarczeniu orzeczenia. Wypłata obejmie okres od którego przyznano status osoby z określonym stopniem niepełnosprawności, nie wcześniej niż od początku roku akademickiego.

Jeżeli w trakcie roku akademickiego dokument potwierdzający niepełnosprawność utraci ważność wypłata stypendium zostaje wstrzymana. Po przedłożeniu nowego dokumentu wypłata zostanie wznowiona i wyrównana maksymalnie za 5 miesięcy wstecz, lecz nie dłużej niż od daty przyznania statusu osoby z określonym stopniem niepełnosprawności.

Student studiujący na więcej niż jednym kierunku może otrzymać stypendium dla osób niepełnosprawnych tylko na jednym wskazanym przez siebie kierunku.

Kto nie może otrzymać stypendium dla osób niepełnosprawnych?

Stypendium nie może otrzymać student, który:

 • ukończył studia drugiego stopnia lub jednolite magisterskie,
 • jest studentem studiów pierwszego stopnia i ukończył studia pierwszego stopnia na drugim kierunku,
 • studiuje powyżej 12 semestrów, z zastrzeżeniem, że na studiach pierwszego stopnia świadczenie przysługuje przez maksymalnie 9 semestrów, a na studiach drugiego stopnia przez 7 semestrów. 
   

Uwaga! 
Jeżeli niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego stypendium dla osób niepełnosprawnych przysługuje przez dodatkowy okres 12 semestrów.

Informacje o stypendiach dla osób niepełnosprawnych można uzyskać w dziekanatach wydziałów. Lista kontaktów znajduje się w zakładce kontakt.

Stopka