Skip to content ↓

Sprawy dyscyplinarne

Za co?
Student podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za czyn uchybiający godności studenta (art. 307 p.s.w.n.).

Jaka kara?
Karami dyscyplinarnymi są (art. 308 p.s.w.n.):

 1. upomnienie;
 2. nagana;
 3. nagana z ostrzeżeniem;
 4. zawieszenie w określonych prawach studenta na okres do 1 roku;
 5. wydalenie z uczelni.

Na jakiej podstawie prawnej?
Przepisy regulujące odpowiedzialność dyscyplinarną studentów:

 • ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. − Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (p.s.w.n.), dział VII, rozdział 2 i 3;
 • rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego w sprawach studentów, a także sposobu wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia (rozp.);
 • ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. − Kodeks postępowania karnego (k.p.k.);
 • ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. − Kodeks karny (k.k.);
 • Statut AGH (§ 20 ust. 3 pkt 6, § 73-75)

Według jakiej procedury?

I. Postępowanie prowadzone przez Rektora
Po wstępnej kontroli zawiadomienia o możliwości popełnienia przez studenta przewinienia dyscyplinarnego, Rektor ma prawo:

1. samodzielnie rozpoznać sprawę (przeprowadzić coś na kształt postępowania wyjaśniającego) i:

 • uznać, że czyn studenta nie wypełnia znamion przewinienia dyscyplinarnego i nie podjąć żadnych dalszych działań;

 • uznać, że czyn studenta wypełnia znamiona przewinienia dyscyplinarnego, ale jest to przewinienie mniejszej wagi i wymierzyć karę upomnienia po wysłuchaniu studenta (art. 312 ust. 1 p.s.w.n.);

2. wydać rzecznikowi dyscyplinarnemu polecenie wszczęcia i przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

II. Postępowanie wyjaśniające prowadzone przez rzecznika dyscyplinarnego
(czas trwania: maksymalnie 6 tyg):

 1. wydanie postanowienia o wszczęciu postępowania wyjaśniającego (§ 5 rozp.);

 2. postępowanie dowodowe (§ 6 rozp.);

 3. postawienie zarzutów studentowi, którego czynu dotyczy postępowanie, i przesłuchanie go (§ 7 i 8 rozp., art. 313 § 3 i 4 k.p.k.);

 4. dalsze postępowanie dowodowe, w szczególności w związku z uwzględnieniem wniosków dowodowych studenta, którego dotyczy postępowanie, lub jego obrońcy (§ 9 ust. 1 rozp., art. 315 k.p.k.);

 5. końcowe zaznajomienie z zebranymi dowodami i ewentualne uzupełnienie postępowania dowodowego (§ 9 ust. 2 rozp., art. 321 k.p.k.);

 6. zakończenie postępowania wyjaśniającego (art. 312 ust. 2 p.s.w.n., § 11 rozp.) – decyzja:

 • postanowienie o umorzeniu postępowania albo
 • wniosek do Rektora o wymierzenie kary upomnienia albo
 • wniosek do komisji dyscyplinarnej  o ukaranie (§ 12 rozp.)

III. Postępowanie przed komisją dyscyplinarną

 1. Działania wstępne przewodniczącego:

 • wstępna ocena wniosku
 • wyznaczenie składu orzekającego i terminu posiedzenia komisji

 1. Niejawne posiedzenie komisji dyscyplinarnej:

 • odmowa wszczęcia postępowania dyscyplinarnego (§ 13 ust. 5 rozp.)
 • zwrot wniosku do rzecznika w celu uzupełnienie postępowania wyjaśniającego (§ 13 ust. 4 pkt 3 rozp., art. 344a k.p.k.)
 • wszczęcie postępowania dyscyplinarnego – skierowanie do rozpoznania na rozprawie

 1. Rozprawa przed komisją dyscyplinarną:

 • wywołanie sprawy, sprawdzenie obecności wezwanych osób i zarządzenie opuszczenia sali rozpraw przez świadków (§ 18 ust. 2 zd. 1 rozp., art. 381 i 384 k.p.k.);
 • odczytanie przez rzecznika dyscyplinarnego wniosku o ukaranie;
 • wysłuchanie obwinionego (§ 18 ust. 2 zd. 2 rozp.);
 • postępowanie dowodowe (§ 18 ust. 3−7 rozp., art. 392 i art. 394 § 2 k.p.k.);
 • zamknięcie przewodu komisyjnego (art. 405 k.p.k.);
 • głosy końcowe (§ 18 ust. 8 rozp.);
 • narada i głosowanie nad orzeczeniem (§ 20 i 21 rozp., rozdz. 12 k.p.k.);
 • ogłoszenie orzeczenia (§ 24 rozp., art. 418 k.p.k.)

 1. zakończenie postępowania przed komisją dyscyplinarną:

 • uniewinnienie albo
 • umorzenie postępowania albo
 • ukaranie.

IV. Postępowanie przed odwoławczą komisją dyscyplinarną

 1. Etapy:

 • wywołanie sprawy i sprawdzenie obecności wezwanych osób (art. 381 w zw. z art. 458 k.p.k.);
 • sprawozdanie dotyczące rozpatrywanej sprawy dyscyplinarnej (§ 28 ust. 1 rozp., art. 453 § 1a k.p.k.);
 • głosy stron (§ 28 ust. 2 rozp., art. 453 § 3 k.p.k.);
 • narada i głosowanie nad orzeczeniem (§ 20 w zw. z § 31 rozp., art. 433, art. 434 § 1 i 2 oraz art. 454 k.p.k.);
 • ogłoszenie orzeczenia (§ 24 w zw. z § 31 rozp., art. 418 w zw. z art. 458 k.p.k.).

 1. Zakończenie postępowania przed odwoławczą komisją dyscyplinarną:

 • utrzymanie w mocy orzeczenia komisji dyscyplinarnej albo
 • uchylenie ww. orzeczenia i rozstrzygnięcie co do istoty sprawy albo
 • uchylenie ww. orzeczenia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania

V. Postępowanie przed sądami administracyjnymi

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z udziałem pełnomocników Uczelni.

Kontakt

budynek C-1/C-2
pokój 127

 

poniedziałek - czwartek
7:30 - 15:30
piątek
7:30 - 14:30

mgr Agnieszka Zatyka-Szlachcic
617-55-21
azsz@agh.edu.pl

Stopka