Skip to content ↓

Świadczenia dla cudzoziemców

Cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba, która nie posiada polskiego obywatelstwa. Osoby, które posiadają obywatelstwo polskie oraz innego, lub kilku innych krajów, są z mocy prawa traktowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak obywatele polscy.

Prezentacja: System stypendialny w Polsce i w AGH - Scholarships in Poland and AGH University of Cracow

Wszyscy cudzoziemcy, którzy rozpoczęli studia w Polsce w roku akademickim 2019/2020 lub później mogą ubiegać się o:

 • stypendium rektora,
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
 • zapomogę,
 • stypendium ministra

na zasadach obowiązujących obywateli polskich określonych w Regulaminie świadczeń dla studentów AGH.

Stypendium socjalne

stypendium socjalne mogą się ubiegać cudzoziemcy, którzy rozpoczęli studia w Polsce w roku akademickim 2019/2020 lub później i spełniają jeden z poniższych warunków:

 • posiadają zezwolenie na pobyt stały lub są rezydentami długoterminowymi UE,
 • posiadają zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa  w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy o cudzoziemcach,
 • posiadają status uchodźcy nadany w RP lub korzystają z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium RP,
 • posiadają certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego co najmniej na poziomie  biegłości językowej C1,
 • posiadają Kartę Polaka lub decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia,
 • są małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela RP, mieszkającym na terytorium RP,
 • posiadają zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 151 ust. 1 lub art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 tej ustawy lub posiadają wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

Cudzoziemcy wymienieni powyżej, ubiegający się o stypendium socjalne zobowiązani są złożyć następujący zestaw dokumentów:

1. wniosek o stypendium socjalne - do wypełnienia i wydrukowania wyłącznie z systemu USOSweb. Nie ma możliwości odręcznego wypełnienia wniosku. Wniosek musi zostać zarejestrowany w Systemie stypendialnym.
2. kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnienia do otrzymania stypendium socjalnego, np.: kopię certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego, kopię zezwolenia na pobyt stały lub czasowy, kopię karty Polaka.
3. zaświadczenia i oświadczenia zgodnie z faktyczną sytuacją materialną studenta i jego rodziny w tym:

 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub instytucji odpowiadającej  Urzędowi Skarbowemu, np. Państwowej Służby Fiskalnej o wysokości dochodu opodatkowanego na zasadach ogólnych, w tym dochodu z działalności - w przypadku gdy członek rodziny nie składał deklaracji podatkowej  należy złożyć zaświadczenie potwierdzające ten fakt oraz  zaświadczenie od pracodawcy o wysokości dochodów
 • inne dochody  tj. alimenty, dochody z gospodarstwa rolnego, pracy poza granicami kraju pochodzenia
 • zaświadczenie o pobieraniu nauki przez rodzeństwo między 18 a 26 rokiem życia; wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego języka polskiego;zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego przez studenta lub członka rodziny, wraz z informacją z odpowiedniego urzędu o zasadach wyliczania dochodu z gospodarstwa, wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego języka polskiego;
 • wyrok w sprawie o rozwód, alimenty w przypadku rozwodu studenta lub rodziców studenta; wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego języka polskiego. Jeżeli dokument był już składany wcześniej nie ma potrzeby przynosić go ponownie, jednak składając wniosek należy o tym poinformować pracownika;
 • wyrok alimentacyjny w przypadku zasądzonych alimentów; wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego języka polskiego. Jeżeli dokument był już składany wcześniej nie ma potrzeby przynosić go ponownie, jednak składając wniosek należy o tym poinformować pracownika;
 • skrócony odpis aktu zgonu w przypadku śmierci jednego lub obojga rodziców wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego języka polskiego; jeżeli dokument był już składany wcześniej nie ma potrzeby przynosić go ponownie, jw.;
 • zupełny akt urodzenia, jeżeli ojciec studenta jest nieznany wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego języka polskiego; jeżeli dokument był już składany wcześniej nie ma potrzeby przynosić go ponownie, jw.;

Uwaga!
Wszystkie dokumenty powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego - nie może być tłumacz przysięgły z Ukrainy lub inego państwa. Rejestr tłumaczy przysięgłych znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jeżeli student lub członek rodziny w roku podatkowym poprzedzającym rok akademicki przebywał na terytorium Polski składa również zaświadczenie z polskiego Urzędu Skarbowego! W przypadku gdy student lub rodzice studenta nie rozliczali się w urzędzie odpowiadającym polskiemu urzędowi skarbowemu składają zaświadczenia o nieskładaniu deklaracji podatkowej oraz zaświadczenia o dochodach od pracodawców lub świadczeniodawców.

  W oświadczeniu o dochodach należy uwzględnić  zmiany dochodów jakie nastąpiły w rodzinie w roku podatkowym poprzedzającym rok akademicki oraz po tym roku, tj. dochody uzyskane oraz dochody utracone (katalog tych dochodów oraz szczegółowe przepisy zawarte są w Regulaminie świadczeń dla studentów AGH).

  Szczegółowe informacje dot. przyznawania stypendiów socjalnych dla studentów AGH znajdują się tutaj.

  Wymienieni wyżej studenci cudzoziemcy mogą ubiegać się również o kredyt studencki.
  Szczegółowe informacje kredytów studenckich znajdują się tutaj.

  Stypendium dla osób niepełnosprawnych

  Szczegółowe informacje dotyczące przyznawania stypendium dla osób niepełnosprawnych dla studentów AGH znajdują się tutaj.

  Zapomoga

  Szczegółowe informacje dotyczące przyznawania zapomogi dla studentów AGH znajdują się tutaj.

  Stypendium rektora

  Szczegółowe informacje dotyczące przyznawania stypendiów rektora dla studentów AGH znajdują się tutaj.

  Stypendium ministra

  Szczegółowe informacje dotyczące przyznawania stypendiów ministra dla studentów AGH znajdują się tutaj.

  Świadczenia dla cudzoziemców, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2018/2019 lub wcześniej

  Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia wyższe w AGH na zasadach obowiązujących obywateli polskich lub

  • na podstawie decyzji ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego

  • na podstawie decyzji Rektora

  • na podstawie umów zawieranych przez AGH z podmiotami zagranicznymi na zasadach określonych w tych umowach

  • na podstawie umów międzynarodowych na zasadach określonych w tych umowach

  Cudzoziemcem jest każdy kto nie posiada obywatelstwa polskiego!

  Cudzoziemcy podejmujący studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą ubiegać się o:

  • stypendium socjalne
  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • stypendium rektora
  • zapomogi

  tak jak obywatele polscy.

  Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą podejmować i odbywać studia wyższe w AGH:
  - cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały;
  - cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
  - cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  - pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  - cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
  - cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy o cudzoziemcach;
  - cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  - posiadający prawo stałego pobytu obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin.

  Uwaga!
  Cudzoziemcom, którzy:

  • posiadają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” lub wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkom ich rodzin, posiadającym środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów i podejmują studia na innych zasadach niż obowiązujących obywateli polskich,

  nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego i zapomóg.

  Cudzoziemcy przyjęci na studia na zasadach jak obywatele polscy ubiegający się o stypendium socjalne zobowiązani są złożyć następujący zestaw dokumentów:

  1. wniosek o stypendium socjalne - do wypełnienia i wydrukowania wyłącznie z systemu USOSweb. Nie ma możliwości odręcznego wypełnienia wniosku. Wniosek musi zostać zarejestrowany w Systemie stypendialnym.
  2. zaświadczenia i oświadczenia zgodnie z faktyczną sytuacją materialną studenta i jego rodziny w tym:
  - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub instytucji odpowiadającej  Urzędowi Skarbowemu, np. Państwowej Służby Fiskalnej o wysokości dochodu opodatkowanego na zasadach ogólnych, w tym dochodu z działalności - w przypadku gdy członek rodziny nie składał deklaracji podatkowej  należy złożyć zaświadczenie potwierdzające ten fakt oraz  zaświadczenie od pracodawcy o wysokości dochodów

  Uwaga!
  Wszystkie dokumenty powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego - nie może być tłumacz przysięgły z Ukrainy lub in. państwa. Rejestr tłumaczy przysięgłych znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

  Jeżeli student lub członek rodziny w roku podatkowym poprzedzającym rok akademicki przebywał na terytorium Polski składa również zaświadczenie z polskiego Urzędu Skarbowego! W przypadku gdy student lub rodzice studenta nie rozliczali się w urzędzie odpowiadającym polskiemu urzędowi skarbowemu składają zaświadczenia o nieskładaniu deklaracji podatkowej oraz zaświadczenia o dochodach od pracodawców lub świadczeniodawców.

  • inne dochody  tj. alimenty, dochody z gospodarstwa rolnego, pracy poza granicami kraju pochodzenia;
  • zaświadczenie o pobieraniu nauki przez rodzeństwo między 18 a 26 rokiem życia; wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego języka polskiego;zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego przez studenta lub członka rodziny, wraz z informacją z odpowiedniego urzędu o zasadach wyliczania dochodu z gospodarstwa, wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego języka polskiego;
  • wyrok w sprawie o rozwód, alimenty w przypadku rozwodu studenta lub rodziców studenta; wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego języka polskiego. Jeżeli dokument był już składany wcześniej nie ma potrzeby przynosić go ponownie, jednak składając wniosek należy o tym poinformować pracownika;
  • wyrok alimentacyjny w przypadku zasądzonych alimentów; wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego języka polskiego. Jeżeli dokument był już składany wcześniej nie ma potrzeby przynosić go ponownie, jednak składając wniosek należy o tym poinformować pracownika;
  • skrócony odpis aktu zgonu w przypadku śmierci jednego lub obojga rodziców wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego języka polskiego; jeżeli dokument był już składany wcześniej nie ma potrzeby przynosić go ponownie, jw.;
  • zupełny akt urodzenia, jeżeli ojciec studenta jest nieznany wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego języka polskiego; jeżeli dokument był już składany wcześniej nie ma potrzeby przynosić go ponownie, jw.;

  W oświadczeniu o dochodach należy uwzględnić  zmiany dochodów jakie nastąpiły w rodzinie w roku podatkowym poprzedzającym rok akademicki oraz po tym roku, tj. dochody uzyskane oraz dochody utracone (katalog tych dochodów oraz szczegółowe przepisy zawarte są w Regulaminie świadczeń dla studentów AGH)

  Kontakt

  budynek C-7
  pokój 112b


  dss@agh.edu.pl

  poniedziałek - czwartek
  7:30 - 15:30
  piątek
  7:30 - 14:30

  mgr inż. Katarzyna Kupis
  617-35-32
  kupis@agh.edu.pl

  mgr Urszula Kozaczuk
  617-33-62
  kozaczuk@agh.edu.pl

  Dorota Mizerska
  617-34-47
  dorotami@agh.edu.pl

   

  Pracownicy Dziekanatów Wydziałów

  Stopka