Skip to content ↓

Stypendium z Własnego funduszu na stypendia

Wniosek o przyznanie stypendium należy złożyć w w Dziale Spraw Studenckich (budynek C-7 pok. 112b) lub do skrzynki DSS, która znajduje się na parterze budynku C-7. 

Komisja Studencka Komisja Doktorancka
najbliższe posiedzenie Komisji:
ok. 20 czerwca 2024 r.
najbliższe posiedzenie Komisji:
20 czerwca 2024 r.
termin składania wniosków:
10 czerwca 2024 r.
termin składania wniosków:
7 czerwca 2024 r.
 

 

W dniu 25 marca 2024 r. Prorektor ds. Studenckich prof. dr hab. inżynier Rafał Dańko przyznał, zgodnie z rekomendacją Doktoranckiej Komisji WfnS, 22 jednorazowe stypendia naukowe dla doktorantów na łączną kwotę 36 040 zł.

W dniu 21 marca 2024 r. Prorektor ds. Studenckich prof. dr hab. inżynier Rafał Dańko przyznał, zgodnie z rekomendacją Studenckiej Komisji WFnS, 8 jednorazowych stypendiów dla studentów za osiągnięcia naukowe na kwotę 31 000 zł.

Stypendia dla studentów

Stypendia dla studentów za aktywny udział w konferencjach, w projektach badawczych, publikacje naukowe, osiągnięcia w konkursach naukowych, autorstwo patentu i inne osiągnięcia o charakterze naukowym

Wnioski o stypendium można składać przez cały rok po uzyskaniu osiągnięcia.

Wykaz dopuszczalnych załączników do wniosku o stypendium z Wfns:

 • kserokopie posiadanych dyplomów i innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia;
 • zaświadczenie wystawione przez Urząd Patentowy RP lub Rzecznika Patentowego o posiadaniu patentu lub jego zgłoszeniu;
 • wydruk z systemu Biblioteki Głównej AGH z listą publikacji;
 • pisemne potwierdzenie wygłoszenia referatu, przygotowania sesji posterowej lub program konferencji, na której oznaczono wystąpienie, jeśli nie ma możliwości dostarczenia certyfikatu lub dyplomu, np. program;
 • zaświadczenie/certyfikaty poświadczające udział w szkoleniach z tematyki ściśle związanej z prowadzoną pracą naukową.

Dokumenty załączone do wniosku mogą być dostarczone w formie kopii bądź wydruku elektronicznego.

Osiągnięcia wykazane we wniosku podlegają ocenie Studenckiej Komisji Własnego funduszu na stypendia.

UWAGA! 
Stypendiów z Wfns nie należy traktować jako odpowiednika stypendiów rektora. Stypendia te mają charakter nagrody za szczególne osiągnięcia naukowe, aktywność publikacyjną oraz związane z tym wyjazdy na seminaria i konferencje krajowe lub zagraniczne i mają charakter jednorazowego lub cyklicznego świadczenia.

Wniosek o przyznanie stypendium należy złożyć w terminie podanym na stronie WFnS, w Dziale Spraw Studenckich (budynek C-7 pok. 112b) lub do skrzynki CSS, która znajduje się na portierni budynku C1.

Student pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, przyjęty na studia w roku złożenia egzaminu maturalnego może otrzymać stypendium z WFnS za posiadanie tytułu laureata lub finalisty konkursu lub olimpiady spoza listy ogłoszonej przez Ministra Edukacji i Nauki, uprawniającej do otrzymania stypendium rektora, w tym Ogólnopolskiej Olimpiady o „Diamentowy Indeks AGH”.

1. Stypendium może otrzymać student, który:
- został przyjęty na studia w AGH w roku zdania egzaminu maturalnego,
- uzyskał tytuł laureata lub finalisty stopnia centralnego.

2. Stypendium jest jednorazowe.

3. Proponowana wysokość stypendium jest uzależniona od uzyskanego tytułu i w roku akademickim 2023/2024 będzie wynosić:

 • laureat I st. – 2 000 zł,
 • laureat II st. – 1 500 zł,
 • laureat III st. – 1 000 zł,
 • finalista stopnia centralnego – 500 zł.

4. Wniosek o przyznanie stypendium należy złożyć w terminie do 13 października 2023 r. w Dziale Spraw Studenckich (budynek C-7 pok. 112b).
W przypadku Olimpiady o „Diamentowy Indeks AGH” nie ma potrzeby dokumentowania osiągnięć.

Wzór wniosku dla studenta stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Prosimy o drukowanie wniosku dwustronnie.

5.  Dla wnioskodawców będących laureatami lub finalistami Olimpiady o „Diamentowy Indeks AGH” wypłata stypendium nastąpi do 10 listopada 2023 r. na konto bankowe wskazane we wniosku.

6. Stypendium z WFnS, laureaci i finaliści Olimpiady o „Diamentowy Indeks AGH” mogą otrzymać niezależnie od stypendium rektora.

7. Osiągnięcia przedstawione we wniosku nie sumują się. W przypadku uzyskania kilku tytułów (finalisty/laureata), stypendium jest przyznawane za jeden, najwyższy tytułu.

Jednorazowe stypendia dla najlepszych studentów za uzyskanie średniej ocen w wysokośći 5.0 za rok akademicki 2022/2023

Powyższe stypendium może otrzymać student, który uzyskał średnią ocen w wysokości 5,00 i znajduje się na wykazie stypendiów rektora przyznanych z Funduszu  stypendialnego  w semestrze zimowym bieżącego roku akademickiego. Stypendium jest świadczeniem jednorazowym, przyznawanym raz do roku na podstawie wyników w nauce uzyskanych w poprzednim roku akademickim w AGH.

UWAGA! 
W roku akademickim 2023/2024 wniosek należy złożyć do 8 grudnia 2023, po ostatecznym zamknięciu list rankingowych stworzonych do rozdziału stypendiów rektora z Funduszu stypendialnego.

O konieczności złożenia wniosku, student zostanie poinformowany mailowo.

Na wniosku o stypendium z Własnego funduszu na stypendia nie jest wymagane potwierdzenie przez pracownika dziekanatu średniej ocen studenta za ostatni rok studiów.

W roku akademickim 2023/2024 wniosek składa się w Dziale Spraw Studenckich w p. 112b, budynek C-7.

Stypendium z Własnego funduszu na stypendia w przypadku nieuzyskania stypendium rektora

Stypendium to przyznawane jest tylko w przypadku braku możliwości przyznania stypendium rektora z Funduszu stypendialnego ze względu na limit (do 10% liczby studentów kierunku) możliwych do przyznania stypendiów.

Stypendium może być przyznane studentowi, który posiada osiągnięcia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i spełnia kryteria uprawniające do przyznania stypendium rektora, o którym mowa w art. 91 ust. 1 ustawy PSWiN, a któremu nie zostało przyznane stypendium rektora z Funduszu stypendialnego, ponieważ ze względu na limit stypendiów ograniczony do maksymalnie 10% liczby studentów na określonym kierunku studiów nie mógł on otrzymać stypendium z powodu uzyskania jednakowej liczby punktów wspólnie z innymi studentami zajmującymi ostatnie miejsce z limitu.

UWAGA!
Wniosek o stypendium z tego tytułu należy złożyć do 30 dni od odebrania decyzji odmawiającej przyznania stypendium rektora z Funduszu stypendialnego.

stypendia dla doktorantów

Stypendia dla doktorantów za aktywny udział w konferencjach, w projektach badawczych, publikacje naukowe, osiągnięcia w konkursach naukowych, autorstwo patentu i inne osiągnięcia o charakterze naukowym

Wnioski o stypendium można składać przez cały rok po uzyskaniu osiągnięcia.

Wykaz dopuszczalnych załączników do wniosku o stypendium z Wfns:

 • kserokopie posiadanych dyplomów i innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia;
 • zaświadczenie wystawione przez Urząd Patentowy RP lub Rzecznika Patentowego o posiadaniu patentu lub jego zgłoszeniu;
 • wydruk z systemu Biblioteki Głównej AGH z listą publikacji;
 • pisemne potwierdzenie wygłoszenia referatu, przygotowania sesji posterowej lub program konferencji, na której oznaczono wystąpienie, jeśli nie ma możliwości dostarczenia certyfikatu lub dyplomu, np. program;
 • zaświadczenie/certyfikaty poświadczające udział w szkoleniach z tematyki ściśle związanej z prowadzoną pracą naukową.

Dokumenty załączone do wniosku mogą być dostarczone w formie kopii bądź wydruku elektronicznego.

Osiągnięcia wykazane we wniosku podlegają ocenie Studenckiej lub Doktoranckiej Komisji Własnego funduszu na stypendia.

UWAGA! 
Stypendiów z Wfns nie należy traktować jako odpowiednika stypendiów rektora dla doktorantów oraz stypendiów doktoranckich. Stypendia te mają charakter nagrody za aktywność publikacyjną oraz związane z tym wyjazdy na seminaria i konferencje krajowe lub zagraniczne i mają charakter jednorazowego lub cyklicznego świadczenia.

Wniosek o przyznanie stypendium należy złożyć w terminie podanym na stronie WFnS, w Dziale Spraw Studenckich (budynek C-7 pok. 112b) lub do skrzynki CSS, która znajduje się na portierni budynku C1.

Stypendia dla doktorantów za autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych o punktacji całkowitej równej lub większej niż 100 punktów

Stypendium to jest świadczeniem jednorazowym, przyznawanym raz do roku. Podstawą przyznania tego stypendium nie mogą być osiągnięcia będące podstawą przyznania tej samej osobie dodatków w ramach filaru I i II systemu motywacyjnego oraz naukowej nagrody Rektora (filar III) dla pracowników AGH.

Podstawą złożenia wniosku o ww. stypendium jest autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych o punktacji całkowitej równej lub większej niż 100 punktów według wykazu opublikowanego przez ministerstwo właściwe ds. nauki obowiązującego w dniu ukazania się publikacji.

Doktorant może ubiegać się o ww. stypendium na podstawie publikacji opublikowanych w okresie od 1 listopada roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o stypendium do 31 października roku, w którym został złożony ten wniosek.

Każdy wniosek o stypendium musi zawierać listę publikacji w formie wydruku z systemu Biblioteki Głównej AGH oraz zawartą w uzasadnieniu listę publikacji, na podstawie której doktorant ubiega się o stypendium ze wskazaną punktacją całkowitą publikacji oraz ewentualnym udziałem procentowym zarejestrowanym w systemie Biblioteki Głównej AGH.

Każdy wynik w nauce i osiągnięcie naukowe może być podstawą do przyznania stypendium z Własnego funduszu na stypendia tylko raz.

Wniosek o przyznanie stypendium należy złożyć w terminie do 30 listopada br. w Dziale Spraw Studenckich (budynek C-7, pok. 112b) lub do skrzynki CSS, która znajduje się na portierni budynku C1.

Kontakt

budynek C-7
pokój 112b

 

poniedziałek - czwartek
7:30 - 15:30
piątek
7:30 - 14:30

Dorota Mizerska
617-34-47
dorotami@agh.edu.pl

Stopka