Skip to content ↓

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne w roku akademickim 2023/2024

Uwaga!
Wnioski o stypendium socjalne na semestr letni roku akademickiego 2023/2024 należy składać w odpowiedniej jednostce Uczelni do 4 marca 2024 r. 
Wnioski powinni złożyć wszyscy studenci zainteresowani otrzymywaniem stypendium socjalnego w semestrze letnim 2023/2024 w odpowiedniej jednostce Uczelni.

Oświadczenie o braku zmiany sytuacji materialnej

 • Stypendium socjalne przyznawane jest w oparciu o sytuację dochodową w rodzinie studenta.
 • W szczególnie uzasadnionych przypadkach stypendium socjalne może zostać przyznane w zwiększonej wysokości.  Tytułem do zwiększenia stypendium socjalnego może być:
  - zamieszkanie w domu studenckim AGH,
  - półsieroctwo lub sieroctwo zupełne,
  - ciężka lub przewlekła choroba członka rodziny,
  - pobieranie zasiłku okresowego lub celowego z pomocy społecznej.
 • Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające aktualną sytuację dochodową - lista wymaganych dokumentów znajduje się poniżej.

Wykaz dokumentów potrzebnych do rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium socjalnego na rok akademicki 2023/2024

Od 1 stycznia 2023 r. miesięczny dochód na jedną osobę w rodzinie uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego nie może przekroczyć kwoty 1294,40 zł.

Wniosek o stypendium należy zarejestrować w USOSweb. Oryginał wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami w wersji papierowej należy złożyć w odpowiedniej jednostce Uczelni.

Oświadczenie o braku zmiany sytuacji materialnej

DOKUMENTY OBLIGATORYJNE (PODSTAWOWE)
dla każdego studenta składającego wniosek o przyznanie stypendium socjalnego

rodzaj dokumentu  kogo dotyczy uwagi
wniosek o przyznanie stypendium wnioskodawcy

wniosek należy wypełnić elektronicznie poprzez USOSweb, wydrukować i dostarczyć do dziekanatu

zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie  podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych za rok 2022 rodziców, wnioskodawcy, pełnoletniego uczącego się rodzeństwa, niepełnoletniego rodzeństwa osiągającego dochody na zasadach określonych  w art. 27, 30b, 30c, 30e, 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych
zaświadczenia  lub oświadczenie członków rodziny zawierające informację o wysokości zapłaconych  składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym 2022 rodziców, wnioskodawcy, pełnoletniego uczącego się rodzeństwa, niepełnoletniego rodzeństwa osiągającego dochody

wzór oświadczenia o wysokości składek

Zaświadczenie dotyczy każdego członka rodziny, który uzyskał dochody w 2022 roku.

Oświadczenie dopuszczalne jest w przypadku braku dochodu (nie dotyczy rolników).

Rolnicy - patrz punkt 32 dokumenty fakultatywne.

oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych   uzyskanych w roku 2022

rodziców, wnioskodawcy, pełnoletniego uczącego się rodzeństwa

załącznik nr 7 do Regulaminu świadczeń dla studentów AGH

wykaz dochodów nieopodatkowanych

DOKUMENTY FAKULTATYWNE (DODATKOWE)

(w zależności od zaistniałej sytuacji w rodzinie studenta), które należy złożyć składając wniosek o przyznanie stypendium socjalnego

rodzaj dokumentu kogo dotyczy uwagi
zaświadczenie Urzędu Skarbowego o wysokości przychodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w roku 2022 rodziców, wnioskodawcy, pełnoletniego uczącego się rodzeństwa prowadzącego zryczałtowaną działalność gospodarczą na zaświadczeniu powinna być informacja: o roku podatkowym, którego dotyczy zaświadczenie, danych podatnika, którego dotyczy zaświadczenie, formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłaconego podatku 
zaświadczenie wydane przez  ośrodek pomocy społecznej albo przez centrum usług społecznych o korzystaniu w roku złożenia wniosku (2023) ze świadczeń z pomocy społecznej przez studenta lub członków jego rodziny wnioskodawcy, członków rodziny wnioskodawcy

załącznik nr 5 do Regulaminu świadczeń dla studentów AGH

jeżeli dochód  w rodzinie (do 600,00 zł) uprawnia do korzystania z MOPS   

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się złożenie oświadczenia

Źródła utrzymania wykazane w oświadczeniu muszą być udokumentowane

dokument potwierdzający ciężką lub przewlekłą chorobę członka rodziny studenta wnioskodawcy w przypadku starania się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu ciężkiej lub przewlekłej choroby rodzica lub rodzeństwa studenta

załącznik nr 6 do Regulaminu świadczeń dla studentów AGH

do dokumentów należy dołączyć informację o przetwarzaniu danych osobowych

oświadczenie o nieosiąganiu dochodów w kraju i za granicą  w roku 2022 wnioskodawcy i pełnoletnich członków rodziny, jeżeli nie złożyli zeznania w urzędzie skarbowym oświadczenie o nieosiąganiu dochodów w kraju i za granicą  w roku 2022
dokument potwierdzający wiek rodzeństwa i dzieci poniżej 18 lat (odpis skrócony aktu urodzenia lub zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły),  wnioskodawcy posiadającego rodzeństwo do 18. roku życia  UWAGA! akt urodzenia dotyczy tylko rodzeństwa niepodlegającego obowiązkowi szkolnemu
zaświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa lub dziecka do szkoły lub szkoły wyższej   wnioskodawcy posiadającego uczące się rodzeństwo pomiędzy 18. a 26. rokiem życia  UWAGA! zaświadczenie na rok akademicki 2023/2024 należy uzupełnić – do 20 października 2023 r.
zaświadczenie z urzędu pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej (rodzice, współmałżonek) wraz z informacją o wysokości pobranego zasiłku/stypendium za pierwszy pełny miesiąc pobierania świadczenia bezrobotnych rodziców wnioskodawcy, współmałżonka, niepracującego, uczącego się rodzeństwa 
pisemne oświadczenie o pozostawaniu bez pracy w kraju i poza jego granicami w rozpatrywanym okresie bezrobotnych rodziców wnioskodawcy, współmałżonka - niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy oświadczenie o pozostawaniu bez pracy w kraju i poza jego granicami w rozpatrywanym okresie
zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu wydane przez ZUS lub Zakład Pracy  bezrobotnych rodziców wnioskodawcy, współmałżonka -  niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy
kopia odpisu skróconego aktu małżeństwa studenta wnioskodawcy pozostającego w związku małżeńskim

kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub równoważny dokument, w przypadku gdy na utrzymaniu studenta, jego małżonka lub rodziców studenta pozostaje dziecko niepełnosprawne bez względu na wiek

wnioskodawcy posiadającego rodzeństwo/dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub inny równoważny dokument
kopia odpisu prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka wnioskodawcy, jeżeli przebywał w rodzinie zastępczej
kopia aktów zgonu rodziców  wnioskodawcy w zależności od zaistniałej sytuacji
kopia odpisu prawomocnego wyroku orzekającego rozwód lub separację rodziców  wnioskodawcy w przypadku rozwodu lub separacji rodziców
kopia odpisu prawomocnego wyroku zasądzającego alimenty albo ugody sądowej, bądź ugody zawartej w postępowaniu mediacyjnym, dotycząca obowiązku płatności alimentów, zaopatrzona w sądową klauzulę wykonalności, w przypadku osób pobierających naukę wnioskodawcy, członków rodziny wnioskodawcy, jeżeli mają zasądzone alimenty
postanowienie lub zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów wnioskodawcy, członków rodziny wnioskodawcy w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej 
kopia odpisu podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób  poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązującej do alimentów na rzecz poza rodziną wnioskodawcy, członków rodziny wnioskodawcy, jeżeli są zobowiązani do płacenia alimentów na osoby spoza rodziny wnioskodawcy
przekazów lub przelewów pieniężnych dokumentujących faktyczną wysokość płaconych  alimentów wnioskodawcy, członków rodziny wnioskodawcy, jeżeli są zobowiązani do płacenia alimentów na osoby spoza rodziny wnioskodawcy
zaświadczenie z Funduszu Alimentacyjnego o wysokości wypłaconego świadczenia wnioskodawcy i rodzeństwa przedkładających dokument od komornika o bezskuteczności egzekucji alimentów
kopia odpisu zupełnego aktu urodzenia w przypadku, gdy ojciec jest nieznany wnioskodawcy i rodzeństwa w zależności od zaistniałej sytuacji
zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego i okresie, na jaki został udzielony oraz o okresach zatrudnienia wnioskodawcy, członków rodziny wnioskodawcy, jeżeli doszło do utraty lub uzyskania dochodu w rozpatrywanym okresie z powodu przebywania na urlopie wychowawczym

dotyczy okresu od 2022 roku

utrata dochodu - definicja

dokument określający datę uzyskania dochodu z jego wysokością netto z pełnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty wnioskodawcy, członków rodziny wnioskodawcy, jeżeli uzyskano dochód w rozpatrywanym okresie

dotyczy okresu od 2022 roku

uzyskanie dochodu - definicja

oświadczenie o wysokości dochodu z działalności gospodarczej rodziców, wnioskodawcy, pełnoletniego uczącego się rodzeństwa

w przypadku rozpoczęcia działalności po roku 2022

oświadczenie członka rodziny  o dochodzie z działalności gospodarczej

kopia decyzji o przyznaniu renty/emerytury wnioskodawcy, członków rodziny wnioskodawcy, jeżeli utrzymują się z renty lub emerytury
zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadaniu gospodarstwa rolnego lub nieruchomości w roku 2022 lub kopia nakazu płatniczego wnioskodawcy i członków rodziny, jeżeli posiadają gospodarstwo rolne  zaświadczenie jest obowiązkowe dla rolników - niezależnie od wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego
zaświadczenia z KRUS o wysokości wypłaconego zasiłku chorobowego w roku 2022 rodzice wnioskodawcy, jeżeli są rolnikami lub podlegają ubezpieczeniu KRUS
kopia umowy dzierżawy wnioskodawcy i członków rodziny w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
kopia umowy zawartej w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną wnioskodawcy i członków rodziny w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną
zaświadczenie z GOPS/MOPS/ Urzędu Gminy o pobieranych aktualnie świadczeniach rodzinnych lub decyzja o przyznaniu tych świadczeń  wnioskodawcy, jeżeli zasiłek rodzinny wskazany jest jako źródło utrzymania rodziny
oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami wnioskodawcy, jeżeli nie wykazuje dochodów rodziców i ukończył 26. rok życia lub pozostaje w związku małżeńskim lub ma na swoim utrzymaniu dzieci lub osiągał  w 2022 r. do nadal dochód nie mniej niż 930,35 zł miesięcznie i nie prowadzi gospodarstwa z rodzicami załącznik nr 9 do Regulaminu świadczeń dla studentów AGH
zaświadczenie o ubezpieczeniu w KRUS wnioskodawcy, członków rodziny wnioskodawcy, jeżeli są rolnikami lub podlegają ubezpieczeniu KRUS

 

Zaświadczenie jest to dokument sporządzony przez właściwy urząd.

Oświadczenie to dokument napisany odręcznie lub komputerowo, podpisany przez Osobę składającą oświadczenie (koniecznie z klauzulą świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia).

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do pomocy materialnej wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione w powyższym zestawieniu organ przyznający świadczenie może domagać się innych dokumentów.

Ważne!
Do wniosku należy dołączyć oryginały dokumentów, chyba że jest wyraźnie mowa o kopii. W takiej sytuacji, podczas składania dokumentów, należy przedstawić oryginały do wglądu.

Obowiązkowe zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej od roku akademickiego 2019/2020

Od 1 października 2023 roku wchodzi w życie art. 88 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce o treści „Rektor (...) odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jeżeli do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego nie dołączy wydanego przez  ośrodek pomocy społecznej albo przez centrum usług społecznych zaświadczenia o korzystaniu w roku złożenia tego wniosku ze świadczeń z pomocy społecznej przez niego lub przez członków jego rodziny .

Kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wynosi dla osoby w rodzinie 600 zł netto.

W związku z powyższym, dołączenie zaświadczenia obowiązuje wszystkich studentów, dla których miesięczny dochód na jedną osobę w rodzinie obliczony na podstawie złożonych dokumentów jest równy lub niższy od 600 zł netto.

Stopka